Privacyverklaring


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sensa Bella Schoonheidssalon verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Sensa Bella Schoonheidssalon of om een andere reden persoonsgegevens aan Sensa Bella Schoonheidssalon verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Sandra Schillemans, Sensa Bella Schoonheidssalon, Albert Cuijpstraat 46, 4625 AM, Bergen op Zoom, KVK nummer: 20137832, bereikbaar via sandra@sensabella.nl of 06-57322272
2. Persoonsgegevens die zij verwerkt
Sensa Bella Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens, eventueel postadres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gezondheidsgegevens
- Voor- en nafotos
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt
Sensa Bella Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het monitoren van de voortgang van de behandeling
- Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar), met uw toestemming
4. Bewaartermijnen
Sensa Bella Schoonheidssalon verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sensa Bella Schoonheidssalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sandra@sensabella.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sensa Bella Schoonheidssalon wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
6. Afmelding e-mail berichtgeving
Sensa Bella Schoonheidssalon gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen of om contact met u te hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.
8. Delen van persoonsgegevens met derden
Sensa Bella Schoonheidssalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).
9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sensa Bella Schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sensa Bella Schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sandra@sensabella.nl

Heeft u graag een uitgeprinte versie? Neemt u dan contact op met Sensa Bella Schoonheidssalon. De uitgeprinte versie ligt voor u klaar of kan desgewenst naar u opgestuurd worden.